start               nasze usługi             kontakt             współpraca


   Legalizacja pobytu, zezwolenia na pracę, osiedlenie się,
rejestracja firm i inne usługi dla cudzoziemców i pracodawców.
Usługi / legalizacja pobytu:
  
karta pobytu na naukę

karta pobytu na pracę, oraz zezwolenie na pracę

karta pobytu na biznes, oraz zezwolenie na pracę

karta pobytu na malżeństwo

karta pobytu dla członków rodziny

karta stałego pobytu (zezwolenie na osiedlenie się)

karta rezydenta długoterminowego WE

nadanie obywatelstwa

zaproszenia do Polski

legalizacja nielegalnego pobytu

  Nasze biuro zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z legalizacją pobytu, oraz rejestracją firm lub oddziałów zagranicznych firm. Pomagamy w przygotowaniu kompletnej dokumentacji, oraz reprezentujemy naszych klientów w urzędach.

Nasze biuro zajmuje się prowadzeniem następujących typów spraw:
 • Zezwolenie na pobyt czasowy (na naukę, pracę, biznes, małżeństwo, inne typy)
 • Zezwolenie na pracę
 • Wizy pobytowe
 • Zezwolenie na stały pobyt rezydenta WE, zezwolenie na osiedlenie się
 • Nadanie obywatelstwa polskiego
 • Rejestracja firmy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej)
 • Odwołanie się decyzji (do Szefa Urzędu ds. cudzoziemca / do sądu)
 • Zezwolenie na kupno nieruchomości oraz doradztwo związane z inwestycjami w nieruchomości

Korzystanie z naszych usług pomoże uniknąć błędów, które mogłyby uniemożliwić staranie się o kartę stałego pobytu, nadanie obywatelstwa, kartę czasowego pobytu, lub uniemożliwić wjazd do Polski i państw Unii Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i wiz pobytowych. W dalszej części strony znajdują się informacje dotyczące poszczególnych typów spraw.  

Ogólne informacje dotyczące zasad legalizacji pobytu


Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach (Dz.U. Nr. 234 poz. 1694 z późn. zm.), ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99 poz. 1001 z późn. zm.), oraz ustawą o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin (Dz.U. Nr 141, poz. 1180 z późn. zm.) każdy cudzoziemiec, który zamierza przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące musi mieć:
 1. Kartę pobytu lub wizę pobytową odpowiednią do celu pobytu;
 2. Zezwolenie na pracę, jeżeli celem pobytu jest wykonywanie pracy;
 3. Stałe źródła przychodu, pozwalające pokryć koszty pobytu cudzoziemca;
 4. Inne dokumenty m.in. potwierdzające cel pobytu, paszport podróży, tytuł do lokalu;

Wśród najczęstszych wyjątków należy wymienić kilka, grup cudzoziemców zwolnionych z niektórych obowiązków dotyczących obowiązku posiadania dochodów, oraz zezwolenia na pracę. Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę i stałych źródeł dochodu na czas trwania pobytu nie dotyczy:
 1. Małżonków obywateli polskich lub cudzoziemców posiadających zezwolenia na osiedlenie się / pobyt długoterminowy rezydenta WE / zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy
 2. Osób mających status uchodźcy, lub mających zezwolenie na pobyt tolerowany,
 3. Osób, które mają zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego WE,
Obowiązek posiadania zezwolenia na pracę nie dotyczy również:
 1. Obywateli państw WE, Szwajcarii, oraz Turcji;
 2. Osób posiadających kartę Polaka;
 3. Absolwentów polskich uczelni (dotyczy studiów dziennych), studiów doktoranckich, szkół ponadgimnazjalnych;
 4. Do końca 2009 roku obywatele Rosji, Ukrainy i Białorusi mogą pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

Z uwagi na wielość regulacji, wyjątków, procedur obowiązujących w urzędzie ds. cudzoziemców, oraz to że każda sprawa jest inna i inne są cele cudzoziemca, zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, oraz płatnych usług naszego biura.

Umówić się na konsultacje można telefonicznie: +48 (22) 425-44-66, lub mailowo: info@eurowork.com
  

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z nauką


na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana wiza pobytowa lub karta pobytu

Ukończenie w Polsce studiów dziennych / doktoranckich / szkoły ponadgimnazjalnej uprawnia do podejmowania w Polsce pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

O wydanie zezwolenia na pobyt w związku z nauką może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który zostanie przyjęty na studia (lub do szkoły, szkolenie zawodowe, szkoły policealnej), oraz będzie miał następujące dokumenty:
 1. Zaświadczenie z uczelni o przyjęciu, planowanym czasie, oraz kosztach nauki;
 2. Potwierdzenie opłaty za rok nauki, na który jest wydawana decyzja;
 3. Potwierdzenie posiadania stałych źródeł dochodu;
 4. Standardowe dokumenty (umowa najmu mieszkania, zdjęcia, kopie dokumentów)
Nasza firma pomaga w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów, prowadzeniu sprawy i składaniu dokumentów w urzędzie, dodatkowo przy współpracy z naszymi partnerami pomagamy w znalezieniu i podjęciu studiów, wynajmie mieszkania, oraz nauce języka polskiego.

Skorzystanie z naszych usług pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i nerwów, oraz zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.
  

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą


na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana wiza pobytowa lub karta pobytu

Po 5 latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w związku z pracą, cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta Współnoty Europejskiej.

O wydanie zezwolenia na pobyt w związku z pracą może ubiegać się każdy cudzoziemiec, który zostanie zatrudniony na terytorium RP, oraz przygotuje i złoży następujące dokumenty:
 1. Zaświadczenie od pracodawcy zamiarów zatrudnienia cudzoziemca;
 2. Przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę przez wojewodę;
 3. Standardowe dokumenty (umowa najmu mieszkania, zdjęcia, kopie dokumentów);
Przyrzeczenie wydania zezwolenia na pracę jest wydawane na wniosek pracodawcy.

Nasza firma pomaga w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów, prowadzeniu sprawy i składaniu dokumentów w urzędzie, dodatkowo przy współpracy z naszymi partnerami pomagamy w znalezieniu pracy i uzyskaniu zezwolenia na pracę, wynajmie mieszkania, oraz nauce języka polskiego.

Skorzystanie z naszych usług pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i nerwów, oraz zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.
  

Zezwolenie na pobyt czasowy w związku z działalnością gospodarczą


na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana wiza pobytowa lub karta pobytu

Założenie w Polsce firmy uprawnia do bezcłowej sprzedaży towarów i usług na całym jednolitym rynku Unii Europejskiej, oraz korzystanie z dotacji UE.

Po 5 latach pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w związku z pracą, cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta Współnoty Europejskiej.


Każdy cudzoziemiec może swobodnie założyć/kupić udziały lub akcje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, i spółek akcyjnych. Spółki założone, lub będące w posiadaniu przez cudzoziemców mają takie same prawa jak spółki z kapitałem polskim, z wyjątkiem nielicznych ograniczeń w zakresie nabywania nieruchomości, oraz przedsiębiorstw strategicznych dla polskiej gospodarki. Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi obecnie 5 tysięcy złotych, zaś całość kosztów rejestracji nie przekracza kolejnych 5 tysięcy.

Niestety uzyskanie zezwolenia na pobyt w związku z działalnością gospodarczą jest trudniejsze. Cudzoziemiec, który chce uzyskać zezwolenie na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, musi przygotować i złożyć następujące dokumenty:
 1. Aktualny odpis z KRS;
 2. Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami;
 3. Deklarację podatkową za poprzedni rok podatkowy;
 4. Dokumenty potwierdzające korzystność spółki dla gospodarki RP;
 5. Zezwolenie na pracę (prezes/członek zarządu);
 6. Standardowe dokumenty (umowa najmu mieszkania, zdjęcia, kopie dokumentów);

Nasza firma pomaga w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów, prowadzeniu sprawy i składaniu dokumentów w urzędzie, dodatkowo przy współpracy z naszymi partnerami oferujemy rejestrację firmy pomoc przy i uzyskaniu zezwolenia na pracę, wynajmie mieszkania, oraz nauce języka polskiego.

Skorzystanie z naszych usług pozwoli zaoszczędzić wiele czasu i nerwów, oraz zwiększy szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji.
  

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z małżonkiem


na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana wiza pobytowa lub karta pobytu

Posiadanie zezwolenia na pobyt w związku z zawarciem związku małżeńskiego z obywatelem RP uprawnia do podejmowania pracy, korzystania z pomocy społecznej, oraz nieodpłatnej nauki.

Po 3 latach małżeństwa można ubiegać się o zezwolenie na osiedlenie się, zaś po 3,5 roku o nadanie obywatelstwa.


Uzyskanie zezwolenia na pobyt w związku z małżeństwem wiąże się z przejściem przez inne procedury urzędowe niż inne typy zezwoleń na pobyt na czas określony. Takie zezwolenie wydaje się cudzoziemcowi, który jest małżonkiem:
 1. Obywatela RP;
 2. Obywatela państwa członkowskiego WE, Szwajcarii, Turcji;
 3. Cudzoziemca, który ma zezwolenie na osiedlenie się, pobyt długoterminowy rezydenta WE,
 4. Cudzoziemca, który ma zezwolenie na pobyt tolerowany, lub ma status uchodźcy
Jednak ułatwienia dotyczą jednynie małżonków obywateli RP - Cudzoziemiec ubiegający się o takie zezwolenie nie musi wykazywać zarobków, ani nie musi mieć tytułu do lokalu, nawet nie musi przebywać w Polsce legalnie. Jest członkiem rodziny Polaka w związku z tym podlega szczególnej ochronie.

Inni cudzoziemcy muszą wykazać posiadanie środków na utrzymanie, ubezpieczenia i wszystkich standardowych dokumentów, podobnie jak małżonkowie obywateli przechodzą również przesłuchanie sprawdzające czy związek nie został zawarty dla pozoru w celu obejścia prawa. W razie pojawienia się podejrzeń, urząd może dokonywać niezapowiedziane kontrole w miejscu deklarowanego zamieszkania.

Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia w związku z zawarciem związku małżeńskiego musi złożyć następujące dokumenty:
 1. Aktualny odpis aktu małżeństwa;
 2. Zaświadczenie o zameldowaniu czasowym swoje i małżonki;
 3. Standardowe dokumenty (zdjęcia, kopie dokumentów, 4 wnioski);
 4. Potwierdzenie posiadania stałych źródeł dochodu (nie dotyczy małżonków obywateli RP);
 5. Umowa najmu mieszkania (nie dotyczy małżonków obywateli RP)

Nasza firma pomaga w profesjonalnym przygotowaniu dokumentów, prowadzeniu sprawy i składaniu dokumentów w urzędzie. Pomagamy w przygotowaniu małżonków do przesłuchania, mamy również możliwość przeprowadzania przesłuchań próbnych.

  

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną


na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy jest wydawana wiza pobytowa lub karta pobytu

Posiadanie zezwolenia na połączenie z rodziną uprawnia jedynie do pobytu w Polsce i nie daje możliwości zdobycia zezwolenia na pobyt stały.

Członkowie rodziny cudzoziemca, która posiada zezwolenie na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego WE, mającego status uchodźcy, lub ochrony uzupełniającej, lub mieszkającego w Polsce na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony mogą dostać kartę pobytu na połączenie z rodziną, pod warunkiem, że dysponują stałym i regularnym źródłem dochodu, który pokryje ich koszty utrzymania. Takie zezwolenie nie uprawnia jednak do podejmowania w Polsce pracy bez konieczności zdobywania zezwolenia na pracę. Aby dostać takie zezwolenie należy mieć:
 1. Stałe, udokumentowane źródła dochodu (może być np. pomoc rodziny), wystarczające na utrzymanie się,
 2. Ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Standardowe dokumenty (umowa najmu mieszkania, zdjęcia, kopie dokumentów),
 4. Dokumenty potwierdzające związek rodzinny,
Nasza firma pomaga w przygotowaniu i złożeniu niezbędnej dokumentacji w urzędzie.
  

Zezwolenie na osiedlenie się (pobyt stały)


na podstawie zezwolenia na osiedlenie się jest wydawana karta stałego pobytu

Posiadanie zezwolenia na osiedlenie się daje możliwość swobodnego podejmowania pracy, prowadzenia każdego typu działalności gospodarczej, jak również korzystania z pomocy społecznej. Jest wydawana na stale i w odróżnieniu od zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta WE nie wymaga od właściciela stałego przebywa na terernie Unii Europejskiej i Polski.

O wydanie zezwolenia na osiedlenie sie i kartę stałego pobytu może udzielać się cudzoziemiec tylko ten cudzoziemiec, który:
 1. Conajmniej od 3 lat pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem RP, oraz przed zawarciem związku małżeńskiego conajmniej 2 lata nieprzerwanie mieszkał w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt;
 2. Jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, który ma kartę stałego pobytu;
 3. Jest dzieckiem obywatela RP i pozostaje pod jego władzą rodzicielską;
 4. Conajmniej 10 lat przebywa na podstawie zgody na pobyt tolerowany, lub conajmniej 5 lat przebywa jako uchodźca;
Nasza firma pomaga w przygotowaniu i złożeniu niezbędnej dokumentacji w urzędzie.
  

Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta WE (pobyt stały)


na podstawie zezwolenia na osiedlenie się jest wydawana karta stałego pobytu

Posiadanie zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta WE daje możliwość swobodnego podejmowania pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej; prowadzenia każdego typu działalności gospodarczej; jak również korzystania z pomocy społecznej. Zezwolenie jest wydawane na czas nieokreślony, ale wymaga stałego przebywania na terytorium Polski.

O wydanie zezwolenia na osiedlenie sie i kartę stałego pobytu może udzielać się cudzoziemiec, który od ponad 5 lat nieprzerwanie i legalnie mieszka na terytorium RP, oraz złoży następujące dokumenty potwierdzające posiadanie:
 1. Stałych, udokumentowanych źródeł dochodu (może być np. pomoc rodziny), wystarczające na utrzymanie się,
 2. Ubezpieczenie zdrowotne,
 3. Standardowe dokumenty (umowa najmu mieszkania, zdjęcia, kopie dokumentów),
 4. Dokumenty potwierdzające związek rodzinny,
Należy podkreślić, iż do okresu nieprzerwanego pobytu nie zalicza się okresu pobytu:
 1. W związku z odbywaniem nauki, oraz pobytu w związku z połączeniem z rodziną;
 2. W związku z wydaniem wizy wydanej do umożliwienia przyjazdu cudzoziemca w celu humanitarnym,
 3. W strzeżonym ośrodku, areszcie, więzieniu, oraz w okresie zobowiązania do nieopuszczania kraju;
 4. Związanego z wykonywaniem pracy "au pair";
 5. Na podstawie wizy dyplomatycznej;
Zezwolenie na pobyt długoterminowy rezydenta WE nie może być wydane cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce w związku z:
 1. Odbywaniem studiów, lub szkolenia zawodowego;
 2. Udzieleniem azylu, zgody na pobyt tolerowany, wizą wydaną w celu humanitarnym, lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;
 3. Odbywaniem pracy "au pair";
 4. Przebywaniem w strzeżonym ośrodku, areszcie, lub pozbawieniem wolności;
Nasza firma pomaga w przygotowaniu i złożeniu niezbędnej dokumentacji w urzędzie.
  

Nadanie obywatelstwa RP


nadanie obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi

Nadanie obywatelstwa polskiego wiąże się ze zniesieniem (z nielicznymi wyjątkami) wszystkich ograniczeń i zezwoleń dotyczących cudzoziemców.

O nadanie obywatelstwa polskiego może się starać cudzoziemiec:
 1. Po 5 latach od uzyskania zezwolenia na osiedlenie się, lub zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta WE;
 2. Po 3 latach małżeństwa z obywatelem RP, oraz uzyskaniu zezwolenia na osiedlenie się, lub pobyt długoterminowy rezydenta WE, pod warunkiem, że nie później niż w ciągu 3 i pół roku od daty zawarcia małżeństwa cudzoziemiec złoży stosowne oświadczenie;
 3. Który wcześniej posiadał obywatelstwo polskie;
Nasza firma pomaga w przygotowaniu i złożeniu niezbędnej dokumentacji w urzędzie.
  

Zaproszenie do Polski


na podstawie zaproszenia wydaje się wizę

Cudzoziemiec, którego dotyczy zaproszenie może dostać wizę bez konieczności wykazania posiadania środków finansowych, wykupienia kosztownego ubezpieczenia, oraz opłacenia hotelu.

Zaproszenie może być wystawione przez:
 1. Obywatel polski,
 2. Obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Turcji, lub Szwajcarii, oraz członek jego rodziny mający wydane pozwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce;
 3. Cudzoziemiec, który od ponad 5 lat nieprzerwanie i legalnie mieszka w Polsce
 4. Cudzoziemiec, który ma zezwolenie na osiedlenie się, lub pobyt długoterminowy rezydenta WE
 5. Osoba prawna, lub jednostka organizacyjna mająca siedzibę w Polsce
W tym celu osoba składająca wniosek musi złożyć następujące dokumenty:
 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do rejestru zaproszeń,
 2. Oświadczenie o zobowiązaniu do pokrycia kosztów wydalenia;
 3. Potwierdzenie posiadania źródeł dochodu;
 4. Potwierdzenie uprawnień do wystawienia zaproszenia;
Po wpisaniu zaproszenia do rejestru zaproszeń urząd wydaje potwierdzenie wpisu, które musi okazać zapraszany cudzoziemiec w konsulacie RP, oraz przy kontroli granicznej.

Nasza firma pomaga w przygotowaniu i złożeniu niezbędnej dokumentacji w urzędzie.
  

Zalegalizowanie nielegalnego pobytu


zalegalizowanie pobytu bez konieczności opuszczenia Polski

Nawet wieloletnie nielegalne przebywanie w Polsce nie uprawnia do starania się o prawo do pobytu stałego mimo obiektywnych przesłanek istnienia związku z Polską.

Co więcej przebywanie bez ważnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce jest nielegalne i grozi wydaleniem z Polski, oraz wpisaniem do rejestru Shenghen dotyczącego nielegalnego pobytu cudzoziemców.


Dlatego warto wykorzystać istniejące możliwości do zalegalizowania pobytu. W większości przypadków (nie dotyczących handlu ludźmi, lub wezwaniem do stawienia przed organami władzy publicznej) zalegalizowanie pobytu polega na udowodnieniu istnienia wyjątkowej sytuacji osobistej wymagającej obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Nasze biuro doradza w takich sytuacjach. Jeżeli są możliwości do zalegalizowania pobytu pomagamy w przygotowaniu i złożeniu dokumentacji.

Jeżeli Państwa sprawa jest nietypowa, lub inna niż wyżej wymienione, zapraszamy do kontaktu, z pewnością chętnie rozpatrzymy możliwość podjęcia współpracy.


 

2010 © copyrigths "Embayment" sp. z o.o.                   start   |   nasze usługi   |   kontakt   |   współpraca